ویژه آژیر و فلشر داخلی SR408 CODESEC

آژیر و فلشر داخلی SR408 CODESEC

آژیر و فلشر داخلی SR408 CODESEC

تماس بگیرید
ویژه دتکتورحرارتی  Fenwal

دتکتورحرارتی Fenwal

دتکتورحرارتی Fenwal

تماس بگیرید
ویژه آژیر و فلشر خارجی  SO240R-A CODESEC

آژیر و فلشر خارجی SO240R-A CODESEC

آژیر و فلشر خارجی SO240R-A CODESEC

تماس بگیرید

زنگ هشدار دهنده FIRE ALARM BELL

زنگ هشدار دهنده FIRE ALARM BELL

تماس بگیرید

دتکتور ترکیبی مدل FD7160 unipos

دتکتور ترکیبی مدل FD7160 unipos

تماس بگیرید

دتکتور حرارت دما ثابت مدل FD7110

دتکتور حرارت دما ثابت مدل FD7110

تماس بگیرید

دتکتور دودی مدل FD7130

دتکتور دودی مدل FD7130

تماس بگیرید

دتکتور گاز مدل 71CNG unipos

دتکتور گاز مدل 71CNG unipos

تماس بگیرید

آژیر مدل FD7204 unipos

آژیر مدل FD7204 unipos

تماس بگیرید

7100 پایه دتکتور آدرس پذیر unipos

7100 پایه دتکتور آدرس پذیر unipos

تماس بگیرید

شاسی اعلام حریق مدل FD7150 unipos

شاسی اعلام حریق مدل FD7150 unipos

تماس بگیرید

کنترل پانل 4لوپ مدل IFS7002 unipos

کنترل پانل 4لوپ مدل IFS7002 unipos

تماس بگیرید